ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A018
ชื่อสินค้า  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผู้ปลูกถั่วงอก)
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: ถั่วงอก
เริ่มจากการที่นายปฏิภาณได้ไปพบเห็นการปลูกถั่วงอกจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย เห็นว่าถั่วงอกสร้างอาชีพและรายได้ที่ดี จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเพาะถั่วงอก โดยเริ่มแรกปลูกที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ทำได้ไม่นานก็ย้ายมาที่เชียงใหม่ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ความคิดริเริ่มนี้เกิดจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ทดลองเพาะถั่วงอกในหลายๆ วิธี ระยะแรกก็ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คุณภาพของถั่วงอกที่ไม่ค่อยจะอวบและขาว ปัญหาการส่งตลาดไม่ทันตามเวลาทำให้ถั่วงอกเน่าและขาดทุน จากการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกของเจ้าของกิจการนี้เองทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่อยๆ หมดไป จนสามารถผลิตถั่วงอกที่ดี มีคุณภาพออกสู่ตลาดจนถึงทุกวันนี้

ถั่วงอกที่นี่มีจุดเด่นคือไม่ใช้ทรายในการปลูกเหมือนถั่วงอกอื่นๆ ทั่วไป ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนที่มากับทรายที่ใช้ในการปลูกน้อยมาก มีโรงเพาะและบ่อเพาะที่เพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ถั่วงอกแต่ละบ่อจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ทั้งรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และไม่ใช้สารเคมีหรือสารฟอร์มารีนอีกด้วย
ผู้ผลิต  นายปฏิภาณ ช่วยคุ้ม
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: บ้านเลขที่ ๓๕๑ หมู่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๑๗๐๗๔๙
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com