ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A019
ชื่อสินค้า  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านศรีโพธาราม)
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: มะนาวนอกฤดู
เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ ๑๐๘ ต้นกล้า (SML) ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีความต้องกาที่จะเดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงมีการรวมกลุ่มกันประมาณ ๑๒ คน เพื่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผู้ปลูกมะนาว) ปลูกมะนาวนอกฤดู ซึ่งทำการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เอง จากหนังสือและเอกสารต่างๆ ลงทุนครั้งแรกโดยปลูกมะนาวจำนวน ๒๐๐ ต้น ก็ต้องประสบปัญหาในเรื่องของแมลงที่มากัดกินต้นและผลมะนาว ภายในกลุ่มจึงมีการคิดค้นสมุนไพรไล่แมลงโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ และมีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่มะนาวนอกฤดูอีกด้วย

เป็นมะนาวนอกฤดู ที่รวมกลุ่มกันปลูกเอง ไม่ใช้สารเคมี ใช้สมุนไพรไล่แมลง และปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คิดค้นกันเอง ทำให้ผลผลติที่ได้มีขนาดใหญ่ มะนาวมีลูกโต ผลดก น้ำเยอะ ขายได้ราคาดี ปลอดภัยไร้สารตกค้าง
ผู้ผลิต  นายบุญยง ต้นพรหม
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๗๗๓๕๖๔
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com