ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A020
ชื่อสินค้า  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม)
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: ผลิตน้ำดื่ม
เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ ๑๐๘ ต้นกล้า (SML) ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีความต้องกาที่จะเดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงมีการรวมกลุ่มกันโดยได้งบประมาณครั้งแรก ๓ แสนบาท และในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ได้งบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียงเข้ามาช่วยอีก ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธารามได้ตั้งเป็นหุ้นจำนวน ๒๘๕ หุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท


เป็นน้ำดื่มของชุมชนที่คนในชุมชนช่วยกันทำขึ้น ผลิตกันเอง บริโภคกันเอง มีเครื่องมือในการบรรจุน้ำดื่มที่ทันสมัย สะอาด มีมาตรฐานรองรับ ราคาน้ำดื่มก็ไม่แพงเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน และยังสร้างรายได้ให้คนในชุมชนบ้านศรีโพธารามอีกด้วย
มาตรฐานที่ได้รับ : CMP, องค์การอาหารและยา (อย.)
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ : ๕๐๐ cc. โหลละ ๔๕ บาท, ๖๐๐ cc. โหลละ ๕๐ บาท, ลังๆ ละ ๒๖ บาท
ผู้ผลิต  นายบุญยง ต้นพรหม
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: บ้านเลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : น้ำดื่มศรีโพธาราม โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๒๔๙๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com