ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A021
ชื่อสินค้า  ฟาร์มเห็ดหมู่ ๕
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: เห็ดนางฟ้าฮังการี เห็ดลม
ฟาร์มเห็ดหมู่ ๕ เริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเกิดจากการที่ นางแสงเดือน แสงศรีจันทร์ ผู้เป็นเจ้าของกิจการได้พบเห็นการเพาะเห็ดจากกลุ่มเห็ดอื่นๆ เห็นว่าได้รายได้ดี จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำฟาร์มเห็ดขึ้น ระยะแรกนั้นนางแสงเดือนและครอบครัวได้ทำการศึกษาข้อมูลจากหนังสือและเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ด แม้จะประสบปัญหาในเรื่องของการมีแมลงรบกวนอยู่บ้างแต่ก็ได้สอบถามเทคนิคต่างๆ จากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกลุ่มผู้เพาะเห็ดอื่นๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเพาะเห็ดกัน ทั้งนี้ก็ได้ลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือน จนเป็นฟาร์มเห็ดหมู่ ๕ ในปัจจุบันนี้ ส่วนเห็ดที่เพาะนั้นคือเห็ดนางฟ้าและเห็ดลม ส่วนมากจะส่งขายให้แม่ค้าที่กาดแลงหรือตลาดยางเนิ้ง และตลาดเช้าตำบลยางเนิ้ง

การผลิตเห็ดของฟาร์มเห็ดหมู่ ๕ นี้จะเน้นการเพาะเอง ตั้งแต่การหาหัวเชื้อ ซึ่งเจ้าของกิจการจะเป็นผู้เลือกสรรหัวเชื้อเห็ดเอง เมื่อคัดสรรหัวเชื้อแล้วก็จะอัดก้อนเอง ทางเจ้าของกิจการได้เป็นดูแลใส่ใจรายละเอียดของกาเพาะเห็ดในทุกขั้นตอน มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพอากาศของตำบลยางเนิ้ง เห็ดนางฟ้าและเห็ดลมของที่นี่จึงสะอาดปลอดสารเคมี มีคุณภาพ
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ : ราคาตั้งแต่ ๕๐ บาท (จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดและฤดู)
ผู้ผลิต  นางแสงเดือน แสงศรีจันทร์
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: ๒๘๐ หมู่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางแสงเดือน แสงศรีจันทร์ ๐๘๔-๖๐๘๗๕๒๘
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com