ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  D001
ชื่อสินค้า  วัดกู่เสือ
รายละเอียด  ชื่อวัด: วัดกู่เสือ
ปีพ.ศ. ที่สร้าง/ อายุ: สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๕ อายุ ๑๔๙ ปี (๒๕๕๔)
ที่ตั้ง: บ้านกู่เสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา
สถานะของวัด: สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
เจ้าอาวาสปัจจุบัน: พระอธิการสนั่น อภิชาโต
ศรัทธาวัด: บ้านกู่เสือ หมู่ ๑ ประมาณ ๓๕๐ ครัวเรือน และหมู่ ๕ บางส่วนของตำบลหนองผึ้งประมาณ ๒๐ ครัวเรือน


ประวัติศาสตร์: ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดกู่เสือสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๕ เดิมชื่อว่า “บ้านปูเสื้อ” ตำนานเดิมเล่าว่า ก่อนการสร้างวัดบริเวณนี้ วัดเคยตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นที่พำนักของพ่อค้าและผู้ที่เดินทางผ่านเมืองเชียงใหม่กับเมืองลำพูน ขณะนั้นมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้เดินทางมาพักที่แห่งนี้ ชาวบ้านจึงพากันมากราบไหว้และนำภัตตาหารมาถวายและชาวบ้านเห็นว่าท่านไม่มีอะไรปูนั่งจึงถอดเสื้อให้ปูนั่ง ต่อมาท่านจึงได้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นโดยตั้งชื่อว่า “วัดปูเสื้อ” ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางใต้ของเวียงกุมกาม สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งน้ำท่วมประกอบกับเกิดศึกกับพม่า ทำให้วัดถูกทำลายและร้างไปเป็นเวลานานหลายร้อยปี ครั้นเมื่อมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ก็ได้ไปเป็นศรัทธาวัดกู่ขาว ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และเห็นว่าวัดปูเสื้อเหลือแต่ซากปรักหักพังยากเกินกว่าจะบูรณปฏิสังขรณ์ ชาวบ้านจึงพากันย้ายมาสร้างในที่ปัจจุบัน ต่อมาพบว่าบริเวณนี้มีกู่ร้าง และวิหารเก่าอยู่ จึงช่วยกันบูรณะสร้างวัดใหม่ขึ้นมา โดยสร้างเจดีย์ครอบองค์เดิม รื้อวิหารเก่าและสร้างวิหารใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดกู่เสือ” ดังมีนิทานเล่าว่า มีเสือลำบากท้องแก่ตัวหนึ่งถูกนายพรานยิงมาจกบริเวณกู่แดงแล้วมาลอดลูกใกล้กู่ร้างนี้ก่อนจะตายไป
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com