ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  D007
ชื่อสินค้า  วัดมงคลวนาราม/ วัดป่าแดด
รายละเอียด  ปีพ.ศ. ที่สร้าง/ อายุ: สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๘ มีอายุ ๒๑๕ ปี (๒๕๕๔)
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าแดด ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ มีที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน
สถานะของวัด: สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
เจ้าอาวาสปัจจุบัน: พระอธิการบุญยืน ถาวรธฺมโม
ศรัทธาวัด: บ้านป่าแดดหมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี และ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณ ๑๑๐ หลังคาเรือน


ประวัติศาสตร์: ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดมงคลวนารามสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๙ (ตามบันทึกทะเบียนวัดจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการสร้างวัดแสนหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๘ ในสมัยพระเจ้ากาวิละปกครองเมืองเชียงใหม่ แต่ตามบันทึกในแบบกรอกประวัติวัด (ในช่วงเวลาต่อมาโดยผู้รู้ อาจไม่ได้สืบสาวราวเรื่องถึงสมัยสร้างวัดในอดีต) ได้บันทึกไว้ว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ได้มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระเดชะ ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นในที่ดินของวัดร้าง ให้ชื่อว่า “วัดป่าอารามบ้านไร่” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดป่าแดด” เพราะพื้นที่วัดเป็นที่โล่งมีต้นไม้น้อย และในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระสังฆราชจากวัดราชบพิตรดุสิตศรีมาราม กรุงเทพมหานคร ได้มาพำนักและวางศิลาฤกษ์การสร้างอุโบสถ จึงเสนอแนะให้ทางวัดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดมงคลวนาราม” ทางวัดก็เห็นดีด้วย และใช้ชื่อนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อวัดอย่างเป็นทางการต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับประกาศเปลี่ยนชื่อวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ จนมาถึงปัจจุบัน
   
 
     

 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com