ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  D008
ชื่อสินค้า  วัดต้นผึ้ง
รายละเอียด  ปีพ.ศ. ที่สร้าง/ อายุ: สร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๑๕ มีอายุ ๑๓๙ ปี (๒๕๕๔)
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๘ บ้านต้นผึ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ มีที่ดิน ๓ ไร่ ๑ งาน
๒๐ ตารางวา
สถานะของวัด: สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ –
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง - เมตร ยาว - เมตร
เจ้าอาวาสปัจจุบัน: พระครูวินัยธร นรินทร์ญาณวีโร
ศรัทธาวัด: บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๘ และ ศรัทธาทั่วไป ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๑๕๐ หลังคาเรือน


ประวัติศาสตร์: ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดต้นผึ้ง เดิมชื่อว่า “วัดต้นศรี” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการสำรวจวัดเพื่อจัดทำทะเบียนวัด และเห็นว่ามีวัดร้างอยู่ ไม่มีพระภิกษุจำวัด ทางการจึงให้พัฒนาวัดขึ้นใหม่บนที่ดินวัดเดิม ซึ่งมีต้นโพธิ์ใหญ่แผ่กิ่งขยายร่มรื่น ชุมชนจึงได้พัฒนาวัดมาเรื่อยๆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ เจ้าอาวาสชื่อพระครูวิเชียร ปัญญา ได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านบูรณะวัดครั้งใหญ่ และมีความเห็นว่าควรตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดต้นผึ้ง” ภายหลังได้มีการขุดพบพระพุทธรูปปรักหักพังเห็นไม่เต็มองค์ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณใต้ต้นโพธิ์เดิม ถึง ๒ องค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ซึ่งได้แก่ องค์แรก คือ พระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนปางห้ามญาติ หันหน้าทางทิศตะวันออก องค์ที่ ๒ เป็นปางมารวิชัย หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งประดิษฐานใกล้กับพระเจ้าทันใจ ที่ได้สร้างก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นกัน และอาจสร้างทับพระพุทธรูปองค์ที่ ๑ เดิมไว้ จึงได้ยกองค์ขึ้นขยับที่ตั้งใหม่ให้หันหน้าไปทางทิศเหนือ และช่างชาวบ้านได้หล่อซ่อมเสริมพระพุทธรูปโบราณดังกล่าวให้เต็มองค์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชุมชน สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปทั้ง ๒ องค์ ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุคแรกของการสร้างวัดซึ่งไม่สามารถสืบประวัติความเป็นมาได้ ต่อมาในสมัยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูวินัยธร นรินทร์ญาณวีโร ได้ยกฐานะวัดจากวัดร้างให้มีฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาถูกต้องตามกฎหมายเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com