ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A001
ชื่อสินค้า  ศรีวรรณาเซรามิกส์
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์เซรามิกใช้ประดับตกแต่งหรือใช้ประโยชน์บนโต๊ะอาหาร โดยการผลิตของโรงงานฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของปริมาณเพราะเป็นงาน Handmade ที่ต้องใช้ความละเอียด ประณีต และทักษะฝีมือในการปั้น

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
โรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ ขณะนั้นผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านสำหรับใช้ในครัวเรือน อาทิ หม้อแช่ข้าวเหนียว ไหใส่เกลือแบบโบราณเน้นการใช้งานในท้องถิ่น จนถึงพ.ศ. ๒๕๒๖ เกิดจุดเปลี่ยนเมื่อมีผู้ส่งออกนำไหที่โรงงานฯ ผลิตมาเพิ่มลวดลาย ปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้สอดรับกับความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นเพียงการผลิตเพื่อจำหน่ายในพื้นที่มาเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ปัจจุบันมีตลาดต่างประเทศมากกว่า ๘๐% ส่วนใหญ่เป็นตลาดในแถบยุโรป อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ ต่อมาได้เปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรผลิตในปริมาณมากๆ หรือ mass product มาเป็นงาน Handmade เพื่อหนีการแข่งขันสินค้าราคาถูกจากจีนและเวียดนาม กว่ากิจการจะตั้งตัวได้ต้องล้มลุกคลุกคลานมามาก ปัจจุบัน มีกำลังผลิตประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้นต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากสำหรับแรงงานฝีมือที่มีอยู่เพียง ๗๐ คน
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกใช้ประดับตกแต่งหรือใช้ประโยชน์บนโต๊ะอาหาร โดยการผลิตของโรงงานฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของปริมาณเพราะเป็นงาน Handmade ที่ต้องใช้ความละเอียด ประณีต และทักษะฝีมือในการปั้น ไม่สามารถผลิตออกมาคราวละมากๆ ได้ อีกทั้งการผลิตงานแต่ละชิ้นยังต้องใช้ระยะเวลาและกำลังคนขึ้นอยู่กับดีไซน์และขนาด เช่น ต้นปะการัง หรือการปั้นดอกกุหลาบ ต้องใช้คนงานผลิต ๒–๔ คนต่อ ๑ ชิ้นแม้จะได้สินค้าน้อยชิ้นแต่ผลตอบรับจากตลาดดีมากทำให้สินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง
ผู้ผลิต  นางศรีวรรณา ธรรมเสน,นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน

ติดต่อ  เลขที่ ๒๗/๑ หมู่ ๑ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๖๓๑๔๓-๔ ,โทรสาร ๐๕๓-๙๖๓๑๔๙
   


 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com