ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A002
ชื่อสินค้า  ลุงแก้ว โคมไฟ หรือว่าวไฟ
รายละเอียด  โคมไฟ หรือว่าวไฟ

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
นายดวงแก้ว สุวรณ ทำว่าวไฟมากว่า ๑๐ ปีแล้ว เริ่มจากการเก็บว่าวไฟที่ตกอยู่มาแกะดูแบบลองทำตามดู จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ทำกันเองในครอบครัว ว่าวไฟที่ทำมีหลายขนาด ตั้งแต่ ๕ แผ่น ๗ แผ่น ๑๒ แผ่น ๑๔ แผ่น ๓๖ แผ่น จนถึงขนาดใหญ่ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ขั้นตอนการทำเริ่มจากการเหลาไม้ซาง โดยนายดวงแก้วจะเป็นผู้เหลาไม้ซางให้ตามขนาดตามต้องการ แล้วนำมาขดเป็นขดๆ ตามขนาด จากนั้นก็จะนำขดไม้ไผ่ที่ได้เตรียมไว้มาติดกาวตกแต่ง เพื่อให้ลักษณะคล้ายปากถุง ผูกขี้ไต้ติดกับปากโคมโดยใช้ลวดเส้นเล็กๆ ผูกโยงไว้ จากที่ทำน้อยๆ ก็เริ่มมีคนสั่งทำมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักของพ่อค้า/แม่ค้ามารับไปขายต่อไป


ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
โคมไฟ หรือว่าวไฟ ใช้ในงานเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งมีความเชื่อว่า การปล่อย โคมไฟเป็นการนำเคราะห์เอาโศกลอยออกจากตัวเรือนและบ้านเรือน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ ลอยเคราะห์ก็ได้ การทำโคมต้องใช้ศิลปะและเทคนิค โดยต้องมีความชำนาญในการทำ สำหรับกระดาษแก้ว ที่ใช้ นายดวงแก้วบอกว่า ต้องสั่งมาจาก จีนแดง เพราะของไทยเนื้อกระดาษไม่เหนียวฉีกขาดง่าย


ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
เส้นรอบวง ๔๖ เซนติเมตร ราคา ๑๑ บาท, เส้นรอบวง ๕๓ เซนติเมตร ราคา ๑๕ บาท, เส้นรอบวง ๖๒ เซนติเมตร ราคา ๒๐ บาท เส้นรอบวง ๗๐ เซนติเมตร ราคา ๒๐ บาท, เส้นรอบวง ๘๐ เซนติเมตร ราคา ๓๐ บาท เส้นรอบวง ๙๐ เซนติเมตร ราคา ๓๕ บาท และขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ผลิต  นายดวงแก้ว สุวรรณ หรือนางวันเพ็ญ สุวรรณ
ติดต่อ  เลขที่ ๒๖๕ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๘๘๔๗๘๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com