ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A005
ชื่อสินค้า  โรงงานเตาพระอาทิตย์
รายละเอียด  ผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เดิมโรงงานนี้ไม่ได้เป็นของคุณสมชาย อินทวัง แต่ประมูลมาจากเจ้าของเดิม ซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครมาจากไหน นับได้ว่าเป็นรุ่นที่ ๒ ที่ผลิตเตาอั้งโล่ ของโรงงานนี้ ทางโรงงานผลิตเตาอั้งโล่ได้กว่า ๒๐๐ ใบต่อวัน ส่วนเตาเศรษฐกิจผลิตได้กว่า ๑๒๐ ใบต่อวัน โดยมีแรงงานหลักๆ ที่ใช้ในการผลิต ๔ คน ทำกันมากว่า ๑๐ ปีแล้ว โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่และพัฒนามาตามปัญหาทีเกิดขึ้น โดยแรงงานเป็นคนเดิมที่อยู่กับเจ้าของเดิมอยู่แล้ว และยังรับสั่งตามออเดอร์ ตามที่ลูกค้าต้องการให้ ทำด้วย
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เตาอั้งโล่ ทำจากดินเหนียว ปั้นเป็นรูปลักษณะคล้ายถังมี ส่วนประกอบ ๒ ส่วน ส่วนปากเตาคือส่วนบนตั้งแต่รังผึ้ง ขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนที่ใส่ถ่าน ส่วนล่างรังผึ้งลงมาเรียกว่า หน้าเตา เป็นส่วนที่เก็บขี้เถ้าและทางลมเข้าสู่เตา วัสดุสำคัญในการผลิตคือ ดินเหนียวและขี้ด่าง (แกลบเผา) ได้มาจากการสีข้าว สั่งมาจากจังหวัดเชียงราย ฟืนที่ใช้จากการเผาก็จะเป็นเศษไม้ที่ได้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้โรงงานยังผลิตเตาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย โดยออกแบบรูปทรงให้หมุนเวียนความร้อนภายในดีขึ้น ความแตกต่างของเตาชนิดนี้คือ ใช้ ด่างขาว (แกลบเผา) ซึ่งแตกต่างกับการผลิตเตาอั้งโล่ธรรมดา ราคาสูงกว่า คุณภาพดีกว่า
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ มีหลายขนาดหลายราคา ตั้งแต่ ๗๐ บาท เป็นต้นไป
เบอร์ 1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ เซนติเมตร สูง ๒๕ เซนติเมตร, เบอร์ ๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร สูง ๒๒ เซนติเมตร,เบอร์ ๓ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เซนติเมตร สูง ๑๙ เซนติเมตร,เบอร์ ๔ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ เซนติเมตร สูง ๑๖ เซนติเมตร
ผู้ผลิต  นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง
ติดต่อ  เลขที่ ๔๓ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๖๓๔๘๗
๐๘๙-๖๓๑๗๕๕๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com