ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A007
ชื่อสินค้า  ร้องยาวเซรามิค
รายละเอียด  เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เริ่มต้นทำงานเครื่องปั้นดินเผา เมื่อปี ๒๕๔๓ เริ่มจากรับงานมาทำก่อน ยังไม่ได้ทำตลาดเอง แต่ต่อมากลุ่มญาติพี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานโรงงานเซรามิก ก็มีประสบการณ์ การทำงานด้านเซรามิกมาด้วยกันทุกคน และกลับมาคิดว่าพออายุเยอะขึ้น ต่อไปโรงงานเลิกจ้างจะทำอย่างไร จึงลาออกจากงาน และหันมาเปิดโรงงานของตัวเอง ซึ่งเป็นโรงงานขนาดย่อม มีพนักงาน ๑๐ คนเป็นญาติกันทั้งหมด โดยมีสามีซึ่งเรียนจบด้านงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา มารับทำหน้าที่ในการขึ้นรูปและออกแบบสินค้าทุกตัว ทำให้มีแบบใหม่ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
ปัจจุบันมีสินค้าที่ผลิตออกมาทั้งที่ยังผลิตอยู่และเลิกผลิตไปแล้วกว่า ๑,๐๐๐ แบบ ประเภทสินค้าประกอบไปด้วย แจกัน แก้วน้ำ แก้วกาแฟ จาน ชาม เตาน้ำมันหอมระเหย เตาต้ม โคมไฟ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น จุดเด่นอยู่ที่ฝีมือ และงานดีไซน์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น คือ ชุดน้ำชา ซึ่งได้ส่งเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป และได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดโอทอป ๓ ดาว ระดับประเทศ ทุกขั้นตอนเป็นการทำมือ มีงานเครื่องจักรมาช่วยเพียงเล็กน้อย ทำให้งานออกมาแต่ละชิ้นออกมาไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เป็นจุดขายที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ มีหลายขนาด หลายราคา ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และความยากง่าย โดยมีราคาตั้งแต่
๒๕ บาท เป็นต้นไป
ผู้ผลิต  นางแสงหล้า เครือสาร
ติดต่อ  เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๕๖๘๓๑๖,๐๕๓-๔๓๘๒๗๐
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com