ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A008
ชื่อสินค้า  กล่องไหมสารภี
รายละเอียด  กล่องผ้าไหม กรอบรูปและงานฝีมือจากผ้าไหมทุกชนิด

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เริ่มทำงานด้านทำกล่องผ้าไหม และงานฝีมือจากผ้าไหม จากการที่ครอบครัวรับงานจากโรงงานพรสยาม อำเภอ สันกำแพง โดยรับงานมาทำส่งขายให้โรงงาน ทำมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมีประสบการณ์มากขึ้น เลยแยกตัวมาเปิดโรงงานเอง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ มาตั้งโรงงานตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท ห้างร้าน โรงแรม และพ่อแม่ค้าจากสวนจตุจักร สำเพ็งมารับไปขายต่อ
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เป็นสินค้า Handmade ที่ทำด้วยผ้าไหม ด้วยความสวยงาม ความประณีต และความรวดเร็วในการผลิตสินค้า ตลอดจนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ทำงานมาจากผ้าไหมและอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องผ้าไหม กรอบรูป ของชำร่วยที่ทำจากผ้าไหม ฯลฯ ราคาไม่แพง
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบ ความยากง่าย โดยมีราคาตั้งแต่ ๑๕ บาท เป็นต้นไป
ผู้ผลิต  นายภาคภูมิ สมพานจันทร์ ,นางนงคราญ คำฟู
ติดต่อ  เลขที่ ๑๗ หมู่ ๖ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๖๕๘๕๐๑,๐๘๖-๑๘๗๐๙๑๑
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com