ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B001
ชื่อสินค้า  เรือนทิพย์ รีสอร์ท
รายละเอียด  บ้านพักรายวันและสายเดือน ,ร้านอาหาร

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
บ้านไม้ ๒ ชั้น แบบไม้ล้านนา ขนาดพอเพียงต่อความต้องการในการพักแรม จำนวน ๗ หลัง ในพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ ให้บริการแก่ญาติสนิทมิตรสหาย หรือผู้เดินทาง ผู้ผ่านทางและแม้แต่แขกต่างชาติ ต่างภาษา ที่วนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาพักพิง ตามรสนิยมที่ต้องและตรงกัน บนความต้องการพื้นฐานที่อยากได้บ้านพักในกลิ่นอายธรรมชาติที่เป็นชนบทแท้ๆ บ้านพักทั้ง ๗ หลัง ตั้งชื่อตามดอกไม้ที่ชื่นชอบ เช่นเรือนชมนาด เรือนอัญชัน เรือนหิรัญญิการ์ เรือนจัน เรือนอิน เรือนดาหลา และเรือนยี่หุบ
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
บ้านไม้ ทั้ง ๗ หลังใช้ไม้ในธรรมชาติที่มีและที่หามาได้ ผสมผสานกับเครื่องใช้ไม้สอยที่ดูเข้ากัน เลือกซื้อและจัดทำขึ้นให้ได้บรรยากาศของความเป็นบ้านไม้แบบบ้านคนไทยทั่วไป เสมือนได้พักในบ้านตนเอง บ้านพักมีความสะดวกสบายแบบมาตรฐานมีความปลอดภัยสูง มีความสะอาดและเป็นกันเองด้วยไมตรีจิตของการบริการ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เปิดบริการหลายชนิดทั้งอาหารไทยและแบบตะวันตก โดยเฉพาะสเต็ก นับว่าเป็นจุดขายที่สำคัญของเรือนทิพย์ รีสอร์ท
ผู้ผลิต  พ.ต.ท.โรจนศักดิ์ อินทร์บำรุง
ติดต่อ  เลขที่ ๓๕๗ หมู่ ๔ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๘๒๗๖๙,๐๘๔-๙๔๘๖๒๑๙
๐๕๓-๓๒๕๕๓๗
อีเมล์  http://ruanthip.simdif.com/
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com