เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นายพิชิต ผ่องเกษร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางศิริญญ์ บรรเลง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางถนอนศรี ปะระมะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพิษณุ รอดเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพงษ์ศักดิ์ สุรมิตรไมตรี

พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงศ์ ญานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

นายบดินทร์ อินต๊ะเจริญ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายณัฐพล จองต๊ะ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐาวรีย์ ดำรงค์รักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววราวัลย์ พรหมใจ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวยุพาวรรณ สุขดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานเลขานุการผู้บริหาร

งานจัดทำงบประมาณ

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวชุติมณฑน์ ไชยเฟย

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายปกครอง

นางสาววันดี เขียวคำ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานนิติการ

งานรักษาความสงบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวศรีพรรณ ใจคำปัน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พรมศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

งานส่งเสริมการเกษตร

นางโสภิตา สมบูรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งานพัฒนาชุมชน

งานสังคมสงเคราะห์