เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นายพิชิต ผ่องเกษร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 08-6189-9381

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 09-1067-8572

งานบริหารงานทั่วไป

นางถนอมศรี ปะระมะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพิษณุ รอดเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนพพล โพธาวัน

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

นายบดินทร์ อินต๊ะเจริญ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวพิมพ์นิภา ชัยวิชิตพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสิริมนี ดำรงค์รักษ์

ภารโรง

ว่าที่ ร.ต.ภานุพงษ์ ชมภูรักษ์

คนงานทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวณัฎฐ์ชญา ต๊ะวัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววราวัลย์ พรหมใจ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวยุพาวรรณ สุขดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวฐาวรีย์ ดำรงค์รักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและเเผน

งานเลขานุการผู้บริหาร

นางศิริญญ์ บรรเลง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวชุติมณฑน์ ไชยเฟย

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายปกครอง

นางสาววันดี เขียวคำ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 08-1716-0447

งานนิติการ

นายณัฐพงศ์ มหายศ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวศกลวรรณ ตันเมืองมา

ผู้ช่วยนิติกร

งานรักษาความสงบ

นายธีรภัทร์ เมืองใจ

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอานนท์ หล่ำสาย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณัฐพล จองต๊ะ

พนักงานขับรถยนต์

นายฐากูร เรืองฤาษี

พนักงานขับรถยนต์

นายนิวัฒน์ มานะ

พนักงานดับเพลิง

นายณัฐพล ศิริบูรณ์

พนักงานดับเพลิง

นายพีรวิชญ์ หาญฤทธิ์

พนักงานดับเพลิง

นายเจษฎา สิทธิ

พนักงานดับเพลิง

นายอนันต์ พะชี

พนักงานดับเพลิง

นายคณพิชญ์ ดวงบาล

พนักงานดับเพลิง

นายปรเมษฐ์ ศรีผัด

พนักงานดับเพลิง

นายปริญญา กาสีชา

พนักงานดับเพลิง

นายเอกลักษณ์ สมาธิ

พนักงานดับเพลิง

นายสรศักดิ์ ปทุมณีย์

พนักงานดับเพลิง

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ญานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศราวุธ โชคชัยวิรัตน์

พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวุฒิ อินทยศ

พนักงานดับเพลิง

นายสรวิศ ขวัญชู

พนักงานดับเพลิง

นายกิตติพันธ์ ทาวรรณะ

พนักงานดับเพลิง

นายวรรัช คงเวช

พนักงานดับเพลิง

งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวศรีพรรณ ใจคำปัน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พรมศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

งานส่งเสริมการเกษตร

นางโสภิตา สมบูรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ เขียววาสน์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งานพัฒนาชุมชน

นายอมรินทร์ สุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญญลักษณ์ มูลถี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมสินธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ