เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางกาญจนา จินะการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวศิริลักษณ์ ดวงฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางปวีณา นุชสวาท

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจีราวรรณ ปันกองเเก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวจตุรพร ชมภูรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาววิราณี อินฟู

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา กามี

คนงานทั่วไป

นายยอด ถาเกิด

คนงานทั่วไป

นางอรกัญญา ชูวัฒนกุล

จ้างเหมา

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางมัณฑนา บุญยะสมภพ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานพัฒนารายได้

นางสาววีนัส นามน้อย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางศรีรัตน์ จำปาอิ่ม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางอาภัสรา ไมรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชนิดา ทารส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวสิริทร ราชคิด

ลูกมือช่างเเผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน