เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นายปัญญา เขียมสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง