เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง