เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-3152-1588

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสุชาติ ตันมา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 08-1992-3022

งานสาธารณูปโภค

นายนพพล คุณชม

คนงานทั่วไป

นายเกียรติพงษ์ กันตี

คนงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ เจริญใจ

คนงานทั่วไป

นายศิวกร ครองยุติ

คนงานทั่วไป

นายธรรมรัตน์ บุญเลิศ

คนงานทั่วไป

งานวิศวกรรมโยธา

นายอภิชาต แสงไพโรจน์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวชญานิศา ปันหนุย

คนงานทั่วไป

งานสถานที่และการไฟฟ้า

นายพีรทัศน์ พันธ์วิไล

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายประสาทพร ศรีวิชัย

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกริกศักดิ์ คณิตคณาธิการ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพีรพงษ์ จันทร์ทา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญส่ง โพธาวรรณ

คนงานทั่วไป

นายทวีศักดิ์ ทาเกิด

คนงานทั่วไป

นายพิเชษฐ สังราช

คนงานทั่วไป

นายเกษม กันธิยะ

คนงานทั่วไป

นายณรงค์ศักดิ์ หนักอาจ

คนงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปราณี ทองขันธ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ ทรวงแสวง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

งานสถาปัตยกรรม

นายธนกฤต นาควัชระ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายนิพนธ์ ปันคำมูล

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายพงศกร ธนันชัย

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

งานผังเมือง

นายธีระศักดิ์ ไชยพูน

นายช่างโยธาชำนาญงาน