เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศุภิกา หนูเผ่า

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม