เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเจนนิภัทร์ จักรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภวัฒน์ ไชยวุฒิ

คนงานทั่วไป

งานการศึกษา

นางศิรัญญา หนุ่มศรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งทิวา พรมมี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ

นายเฉลิมชนม์ เขื่อนคำ

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสกุนตลา เเปงใจ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานโรงเรียนเทศบาล

นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกฤษณา ถาคำ

ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ สังยะ

ครู คศ.1

นางสาวณัฐกานต์ ฉวี

ครู คศ.1

นางสาวโชติกา วงศ์ร้อย

ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณิกา ศิริ

ครู คศ.1

นางสุกัญญา อุ่นเป็ง

ครู คศ.1

นางสาวเมชยา ทิพย์สม

ผู้ช่วยครู

นางสาวกรรณิการ์ สุขดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวีรยุทธ สารลิขิต

ภารโรง

นางสาวชญาณ์นันท์ จำปาคำ

ครูจ้างสอน

นางสาวศิริกาญจน์ ดาวชีวา

ครูจ้างสอน

นางสาวดาริกา เจริญเเก้ว

ครูจ้างสอน

นางสาวภัคจิราณัฐ กุนนาคาน

ครูจ้างสอน

นายจิตรภาณุ เซี่ยงหลิว

ครูจ้างสอน

นายณัฐธพงษ์ ชัยพรเจริญกุล

ครูจ้างสอน

นายณัฏฐนิช ฟูฟุ้ง

ครูจ้างสอน

นางรุ่งนภา ออนเป็ง

ครูจ้างสอน

นายธนกานต์ งามใส

ครูจ้างสอน

นางสาวสิริพร สาธุเม

ครูจ้างสอน

นางสาวชิดชนก ศรีเมือง

จ้างเหมา

นางมลฤดี ลาปัน

แม่บ้าน

นายรัฐศิริ จันทร์ศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวอรอนงค์ เลิศอนันต์

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางอนงรัตน์ สารลิขิต

ครู คศ.2

นางสุภิดา พรมรุกขชาติ

ครู คศ.2

นางสาวเกศฤดี เมืองเเดง

จ้างเหมา

นางพิมนิภา ศรีสุวรรณ

แม่บ้าน