เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมชาติ  วงค์ไฝ

นายสมชาติ วงค์ไฝ

ปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นายพิชิต ผ่องเกษร

นายพิชิต ผ่องเกษร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ

นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นางสาววันดี  เขียวคำ

นางสาววันดี เขียวคำ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางกาญจนา  จินะการ

นางกาญจนา จินะการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวศิริลักษณ์ ดวงฤทธิ์

นางสาวศิริลักษณ์ ดวงฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางมัณฑนา บุญยะสมภพ

นางมัณฑนา บุญยะสมภพ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

กองช่าง


นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ

นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสุชาติ  ตันมา

นายสุชาติ ตันมา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศุภิกา หนูเผ่า

นางศุภิกา หนูเผ่า

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายอนุชาติ ปนันคำ

นายอนุชาติ ปนันคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

กองการศึกษา


นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา