เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมชาติ  วงค์ไฝ

นายสมชาติ วงค์ไฝ

ปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นายพิชิต ผ่องเกษร

นายพิชิต ผ่องเกษร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ

นางสาววารุณี พรเจริญเกียรติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นางสาววันดี  เขียวคำ

นางสาววันดี เขียวคำ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นายปัญญา เขียมสุวรรณ

นายปัญญา เขียมสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง


นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ

นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศุภิกา หนูเผ่า

นางศุภิกา หนูเผ่า

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา


นางสมพร วรินทร์รักษ์

นางสมพร วรินทร์รักษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา