ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

  
 
 วัดศรีโพธาราม <05/10/48>


วัดศรีโพธาราม

ประวัติวัดศรีโพธาราม โดยท่านพระครูถาวรวีระธรรม เจ้าอาวาส เจ้าคณะ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโพธารามตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อวัดสังก๋า และวัดศรีก่อเก๊า ประมาณปี พ.ศ.2202 ได้มีภิกษุรูปหนึ่งจกวัดที่วัดพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อว่าพระภิกษุอินจันทร์ ท่านเดินธุดงและได้ปักกลด ณ บริเวณนี้และเกิดนิมิตรเห็นแสงสว่างเจิดจ้าสุกใส โชติช่วงสีเขียวเป็นประกายเจิดจ้า จากลูกแก้วดวงหนึ่งประมาณเท่าลูกส้มโอ ลอยวนเวียนอยู่ทางทิศตะวันตก พอท่านออกจากนิมิตรท่านก็เดินไปยังที่เห็นแสงสว่างนั้น ก็เห็นมีวิหารสภาพชำรุดทรุดโทรม มีซากสลักหักพังเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณนั้น แสดงให้เห็นว่าสถานที่นี้เป็นวัดที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน และห่างออกไปทางทิศตะวันตกของเจดีย์ประมาณ 20 เมตร มีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง
หลังจากนั้นพระอินจันทร์ และญาติโยมต่างช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ จนการบูรณะปฏิสังขรณ์สำเร็จเรียบร้อย ชาวบ้านญาติโยมที่ร่วมกันบูรณะก็พร้อมใจกันอาราธนานิมนต์พระอินจันทร์มาจำวัดอยู่ ณ วัดนี้ และได้เป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา จึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดสังก๋า โดยตั้งชื่อตามนิมิตรจากเจดีย์สององค์ ด้านหน้าและหลังวิหาร เพราะมีความสงสัยว่าเจดีย์องค์ไหนเป็นเจดีย์จริงกันแน่ (ปัจจุบันนี้เจดีย์ด้านหน้าวิหารไม่มีให้เห็นแล้ว เพราะผุผังไปตามกาลเวลา)
ในเวลาต่อมาก็มีญาติโยมจากที่อื่นเข้ามาจับจองเป็นที่อยู่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้าน และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดศรีก่อเก๊า โดยถือเอาต้นโพธ์ใหญ่เป็นมงคลนาม เพราะต้นโพธิ์ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ไม้ศรี (อ่านว่าสะหรี) หมายความว่าต้นโพธ์ต้นแรกชื่อวัดศรีก่อเก๊า ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ชาวบ้านไม่นิยมเรียก จนเลือนหายไปโดยปริยาย จึงเรียกวัดศรีโพธาราม

 
     


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com