ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

  
 
 วัดแสนหลวง <05/10/48>


บ้านแสนหลวง หมู่ 3 เดิมชื่อว่า แสนหลวงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2339 มีพื้นที่ประมาณ 50-60 ไร่ พระเจ้ากาวิละ เป็นผู้สร้างหมู่บ้านขึ้น ประวัติความเป็นมาจากตำนานเล่าว่า วัดแสนหลวงสร้างด้วยศรัทธา เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับราชการในตำแหน่ง "แสนหลวง" ในสมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อปี พ.ศ.2339 เมื่อสร้างเมืองเชียงหมากเสร็จแล้ว พระเจ้าวิละและพญาจ่าบ้าน ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความเห็นชอบตรงกันที่จะสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ ไว้บำเพ็ญกุศลของท่าน ราชการในสำนักและไพร่ฟ้าประชาชน จึงประชุมเสนาอำมาตย์และชาวเมือง ที่ประชุมให้ความเห็นชอบพร้อมกับแสดงความยินดี"แสนหลวง"ได้รับมอบหน้าที่เป็นสล่า(นายช่าง)ออกแบบสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2338 เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ออก ขึ้น 15 ค่ำ แถลรุ่ง (ใกล้อรุณ) จึงทำการฝังลูกนิมิตศิลา โดยอารารธนามหาเถระเจ้าจ่อคำต๊ะโรเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พ่อเจ้าแสนหลวงเป็นหัวหน้าฝ่ายฆราวาส แบ่งหน้าที่ให้ผู้ชำนาญงานแต่ละด้านรับงานนั้น ๆ ไป โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ ต่อมาไม่นานนักพ่อเจ้าแสนหลวงก็ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเจ้าพ่อได้สิ้นบุญไปแล้ว พระเจ้ากาวิละและพญาจ่าบ้าน จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดแสนหลวง"
อาณาเขตหมู่บ้าน
ทิศเหนือ จดหมู่บ้านหนองผึ้ง หมู่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
ทิศใต้ จดหมู่บ้านศรีโพธาราม หมู่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
ทิศตะวันออก จดลำเหมืองน้ำสะลาบ ต.ชมภู อ.สารภี
ทิศตะวันตก จดบ้านเวฬุวันและบ้านเชียงยืน หมู่ 2,4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
ประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน
1. ประเพณีเดือนยี่เป็ง
2. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
บุคลากรที่ทรงความรู้และเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้าน คือ
- นายสายันต์ สมทอง ความรู้ด้านพุทธศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน
- นายมูล หน่อแก้ว ความรู้ด้านการจักสาน
- นายอินทร์ บูญสูง ทางด้านดนตรีสะล้อ ซอ ซึง การทำน้ำบวย
- นายเจริญ ไชยวงค์ และนายสุรินทร์ ไชยเฟย ความรู้ด้าน สะล้อ ซอซึง
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของหมู่บ้าน คือ การทำการ์ดอวยพร จากนางญานิน เสงี่ยมศักดิ์ ผ้าบาติกกลุ่มแม่บ้านหมู่ 3 แสนหลวง
ประชากรนับถือศาสนา พุทธ และไปทำบุญ ณ วัดแสนหลวง

 
     


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com