ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
  ชื่อกระทู้ : ช่วยตรวจสอบการทำงานของภารโรงหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กวาดใบไม้ถนนเส้นต้นยางด้วย
ผู้ตั้งกระทู้ : หมาเฝ้าบ้าน (ยางเนิ้ง)
IP : 182.232.241.227
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : aooonoon@gmail.com
วัน-เวลา : 09/08/61 - 12:32 น.
ข้อความ : ข้าพเจ้าอยากให้ท่านนายกมนูญ ช่วยลงมาตรวจสอบการทำงานของภารโรงหมู่บ้าน ที่นับวันจะทำงานแบบเช้าชามบ่ายชามไปทุกที เริ่มทำงาน 8 โมงเช้า 11 โมงเลิกทานข้าวเที่ยง (แสดงว่าต้องออกจากหน้างานก่อน 11 โมง) เริ่มงานอีกทีตอนบ่ายโมง เลิกงานบ่ายสามโมงครึ่ง


ด้วยความเคารพ ท่านภารโรงเหล่านั้นทำงานวันหนึ่งไม่ถึง 6 ชั่วโมง หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ แล้วท่านจะให้เทศบาลยางเนิ้งสะอาดได้ยังไงในเมื่อพวกเขายังทำงานอย่างนี้


ข้าพเจ้าไม่ได้จับผิด แต่เชื่อว่าภารโรงยางเนิ้ง ต้องอาศัยอยู่ในทุกหมู่บ้าน และเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวบ้านจะไม่เห็นพฤติกรรมการไปทำงาน การเลิกงาน เช่นนี้ มันมีมานานนับปี หัวหน้าที่คุมงานอยู่ที่ไหน ทำไมไม่ลงไปตรวจสอบ หรือว่าหัวหน้าคุมงานก็เป็นเหมือนกันกับลูกน้อง


อีกเรื่องที่อยากจะร้องเรียน คือเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กวาดใบไม้บนถนนเส้นต้นยางก็เหมือนกัน ทำงานนิดเดียว ที่เหลือก็นั่งคุยกันริมถนน บ้างก็เอาเวลาทำงานไปช่วยจัดร้านขายลูกชิ้นทอด ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคนเหล่านี้เงินเดือนเท่าไหร่ ก็คิดว่าคงจะเหยียบหลักหมื่นต้นๆ ทุกคน ทำงานซ้ำซ้อนกับพวกภารโรง ภารโรงยังคงต้องไปตัดหญ้าในจุดที่เจ้าหน้าที่เทศบาลรับผิดชอบ ทำงานน้อย ที่เหลือนั่งรอเวลาเลิกงาน จุดที่เห็นบ่อยๆ (ไม่ทำงาน) หน้าป่าช้าศรีโพธาราม


ไม่มีใครมาตรวจสอบ หละหลวมจนเห็นได้ชัด เห็นแก่พวกพ้อง จนข้าพเจ้ารู้สึกว่าประชาชนยางเนิ้งถูกปล้น ท่านเอาภาษีของชาวบ้านไปจ้างคนเช่นนี้มาทำงานนานนับปีได้อย่างไร งานเดินช้า แต่ต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายค่าจ้างต่อเดือนไปไม่ใช่น้อย แล้วเมื่อไหร่ยางเนิ้งจะพัฒนา ถ้าคนที่มีอำนาจในยางเนิ้ง เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เช่นนี้


อยากให้ท่านนายกฯ ช่วยจัดการกับปัญหาเหล่านี้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อในศักยภาพของท่านนายกฯ อยากให้ทำนำสิ่งดีๆ เข้ามาในยางเนิ้ง อยากให้ท่านช่วยพัฒนายางเนิ้งให้เจริญยิ่งขึ้น สิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม อยากให้ท่านช่วยพิจารณาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้พวกเราด้วย


 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Admin
IP : 118.172.232.20
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108
อีเมล์ : theyang2009@gmail.com
วัน-เวลา : 09/08/61 - 15:01 น.
ข้อความ : จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรับทราบครับ ขอบคุณครับ

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 

กฎ กติกา มารยาท ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / โพสต์ข้อความทั่วไป

1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

3) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลบหลู่ ให้ร้ายผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ สถาบันใดๆ

4) ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

7) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไป โดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด**

 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
แนบไฟล์ภาพประกอบ : 
(ไม่เกิน 3 ภาพ)       
 
 


วิธีใช้งาน: กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องกรอก หากต้องการแนบภาพด้วยให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม Upload ทีละภาพตามต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม Submit
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com