ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
  ชื่อกระทู้ : ถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตั้งกระทู้ : Nui
IP : 118.172.247.180
วัน-เวลา : 09/10/62 - 19:31 น.
ข้อความ : ปัจจุบันเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีการบริหารจัดการขยะโดยการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปเก็บค่าธรรมเนียมที่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง สาเหตุอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ไม่มีใครอยู่บ้าน สามารถติดต่อได้ ดังนี้...
จากที่จนท สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตอบกลับดังข้างต้นนี้
เป็นวิธีปฏิบัติที่ทำมานาน และก็เป็นปัญหาตลอด (หากท่านได้ย้อนไปอ่านกระทู้ที่ผ่านมา)
1.จนท ไปเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่เจอเจ้าของบ้าน ก็เลยไม่ได้ถุงขยะ
2.โทรแจ้งจนท แล้ว โดยต้องรบกวนให้เอามาฝากร้านค้าใกล้ๆ แต่กว่าจะเอามาส่งเป็นสัปดาห์ (เสียความรู้สึก และเสียเวลา บอกว่าจะนำมาส่งวันนั้น วันนี้ แล้วไม่มาส่งตามนั้น เราต้องเสียเวลาไปถามร้านค้าหลายๆรอบ)
3.เสียเงินค่าโทรศัพท์ในการติดต่อซื้อถุงขยะเพิ่มอีก (โทรหลายครั้งอีก เสียทั้งความรู้สึก เสียทั้งเงิน)
***ดังนั้น จึงอยากจะขอทราบเหตุผล “ทำไมจึงไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าย่อยได้”
เมื่อท่านทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว กรุณาปรับปรุงแก้ไข เพราะที่อื่นก็ไม่ได้ใช้วิธีการนี้ และไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้น
*ที่ต้องเขียนกระทู้มานี้ ไม่ได้มาจากปัญหาของตัวเองแค่คนเดียว แต่หลายๆคน ก็ฝากมาด้วย เพราะเขาไม่กล้าร้องเรียน ขอบคุณค่ะ 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Sakei
IP : 184.22.177.106
โทรศัพท์ : 089-377xxxx
อีเมล์ : Goozaa@gmail.co.th
วัน-เวลา : 10/10/62 - 06:35 น.
ข้อความ : เรื่องขยะนี่ถ้าติดตามข่าวสารก็จะรู้ว่าเทศบาลเค้าปรับเปลี่ยนวิธีจัดเก็บตั้งนานแล้ว

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : มนูญ
IP : 180.180.158.206
โทรศัพท์ : 087-1888188
วัน-เวลา : 10/10/62 - 16:01 น.
ข้อความ : ขอได้โทรมาตามเบอร์ที่ระบุ จะได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ หรือบอกเบอร์มาจะโทรกลับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ถึง นายกมนูญ
IP : 118.175.230.159
วัน-เวลา : 24/10/62 - 18:02 น.
ข้อความ : เรื่องถุงขยะ เป็นปัญหาสาธารณะทำไมถึงไม่ชี้แจงตรงนี้เลย ที่สำคัญคุณเป็นบุคคลสาธารณะ ควรจะชี้แจงตรงนี้ให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน ไม่ใช่ต้องโทรคุยเป็นการส่วนตัว เพราะหลายคนก็อยากทราบเหตุผลเหมือนกัน

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 

กฎ กติกา มารยาท ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / โพสต์ข้อความทั่วไป

1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

3) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลบหลู่ ให้ร้ายผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ สถาบันใดๆ

4) ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

7) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไป โดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด**

 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
แนบไฟล์ภาพประกอบ : 
(ไม่เกิน 3 ภาพ)       
 
 


วิธีใช้งาน: กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องกรอก หากต้องการแนบภาพด้วยให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม Upload ทีละภาพตามต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม Submit
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com