ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
  ชื่อกระทู้ : ถุงขยะ ถึงนายกมนูญ
ผู้ตั้งกระทู้ : Nui
IP : 118.175.230.159
วัน-เวลา : 24/10/62 - 18:04 น.
ข้อความ : เรื่องถุงขยะที่หายากกกก เป็นปัญหาสาธารณะทำไมถึงไม่ชี้แจงตรงนี้เลย ที่สำคัญคุณเป็นบุคคลสาธารณะ ควรจะชี้แจงตรงนี้ให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน ไม่ใช่ต้องโทรคุยเป็นการส่วนตัว เพราะหลายคนก็อยากทราบเหตุผลเหมือนกัน

 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
IP : 1.179.242.110
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108
วัน-เวลา : 25/10/62 - 10:07 น.
ข้อความ : หากติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะไม่ได้ กรุณาติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันและเวลาราชการ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Admin
IP : 1.179.242.110
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : theyang2009@gmail.com
วัน-เวลา : 25/10/62 - 11:41 น.
ข้อความ : เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีการบริหารจัดการขยะโดยการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปเก็บค่าธรรมเนียมที่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง สาเหตุอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ไม่มีใครอยู่บ้าน สามารถติดต่อได้ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง และ 1 2 4 8 ต.สารภี ติดต่อ คุณนิพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0896310656
หมู่ที่ 2 และ 3 ต.ยางเนิ้ง ติดต่อ คุณประวิทย์ เบอร์โทรศัพท์ 0808601031
หมู่ที่ 4 และ 7 ต.ยางเนิ้ง ติดต่อ คุณสมิง เบอร์โทรศัพท์ 0869158016
หมู่ที่ 5 และ 6 ต.ยางเนิ้ง ติดต่อคุณหล่อติ
เบอร์โทรศัพท์ 0644830896
ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Nui
IP : 183.89.186.56
วัน-เวลา : 25/10/62 - 14:40 น.
ข้อความ : ตอบคำถามแบบเดิมวนไป ช่วยตอบให้ตรงคำถาม "ทำไมถึงไม่ให้ร้านค้าย่อยขายได้ เพราะเมื่อก่อนเคยมีการนำมาขายได้ ก็ไม่มีปัญหา แต่พอเปลี่ยนแบบนี้ มีปัญหามีมากตามที่บอกในกระทู้ก่อน" ขอให้เปิดหู เปิดตา รับฟังปัญหา ฟังเสียงชาวบ้าน เพราะตอนนี้มีแต่คนพูดว่า "ถุงขยะ...หายากกว่าคำ(ทองคำ)" แล้ว
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
IP : 118.172.88.24
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108
วัน-เวลา : 25/10/62 - 15:41 น.
ข้อความ : ตามที่ ได้แจ้งนโยบายของผุ้บริหาร เรื่อง การบริหารจัดการขยะของเทศบาลไปแล้วนั้น ว่าเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม เพราะเทศบาลต้องนำข้อมูลของผู้เสียค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยลงในระบบฐานข้อมูล ซึ่งร้านค้าไม่สามารถกระทำได้
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองสาธารณสุขฯ 053-321420 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ


 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เผือก
IP : 184.22.176.69
โทรศัพท์ : 087-377xxxx
อีเมล์ : Hotcilipaper@hotmail.com
วัน-เวลา : 26/10/62 - 14:20 น.
ข้อความ : ทางเทศบาลก็เคย ปชส.เรื่องการเก็บขยะ พ่อหลวงบ้านก็ประกาศป่าวๆ ถ้าท่านสนใจรับฟังข่าวสารว่าเค้าทำอะไรกันบ้าง ท่านก็น่าจะทราบ คนทำงานเค้าคงไม่โง่ วิธีไหนทำได้ วิธีไหนทำไม่ได้ เค้าคงมีวิธีการจัดการของเค้าอยู่
#ปล.ถูกต้องอาจไม่ถูกใจ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Boss
IP : 223.24.167.18
โทรศัพท์ : 083-720XXXX
อีเมล์ : Hawala_bigboss@hotmail.com
วัน-เวลา : 28/10/62 - 14:25 น.
ข้อความ : เทศบาลเค้าเปลี่ยนแปลงการซื้อถุงนานแล้ว คุณไปอยู่ไหนมา เทศบาลก็ให้ข้อมูลและให้ช่องทางการติดต่อแล้ว โทรไปเลย รวดเร็วและง่ายกว่าพิมพ์เยอะ ปล.ถูกต้องอาจไม่ถูกใจ ปล.เห็นด้วยกับคุณเผือก

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 

กฎ กติกา มารยาท ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / โพสต์ข้อความทั่วไป

1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

3) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลบหลู่ ให้ร้ายผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ สถาบันใดๆ

4) ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

7) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไป โดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด**

 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
แนบไฟล์ภาพประกอบ : 
(ไม่เกิน 3 ภาพ)       
 
 


วิธีใช้งาน: กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องกรอก หากต้องการแนบภาพด้วยให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม Upload ทีละภาพตามต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม Submit
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com