ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

  • 13 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 69 ครั้ง


คำชี้แจง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมาย จัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน" เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวจะปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นขอใบอนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามคู่มือสำหรับประชาชน และความต้องการของประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการและการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น


>>>ตอบแบบสำรวจคลิ๊กที่นี่<<<

แชร์หน้านี้: