ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ห้ามจำหน่ายสุรา ช่วงที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

  • 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 91 ครั้ง

ประกาศ  ห้ามจำหน่ายสุรา  ระหว่างวันที่  17-18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567  ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ลงวันที่    4 มกราคม 2567  เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 มาตรา 123 ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงประกาศห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567  จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ2567 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แชร์หน้านี้: