ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2567

  • 27 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 124 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีระเบียวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2567 วันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2567  เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

- ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2567  เมื่อวันที่  13  เดือนมีนาคม พ.ศ.2367

- ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่

5.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับโอนพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ โดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน (กองช่าง)

5.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (กองช่าง)

5.3  ญัตติขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สถานธนานุบาล)

- ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง อื่น ๆ  (ถ้ามี)

--------------------------------------------------
แชร์หน้านี้: