ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข้อมูลตำบลยางเนิ้ง

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

  • 6 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 168 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป

               โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ 6 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา อยู่ในแหล่งชุมชนของหมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 111/2481 เลขที่ 512

               วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งขึ้นในโรงเรียนวัดศรีโพธาราม มีนักเรียน 60 คน เพื่อจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้บริการแก่เด็กในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยคำนึงถึงประชากรในพื้นที่เป็นหลัก ประกอบกับผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีความพร้อมมีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดภาวะความเสี่ยงที่ต้องเดินทางเข้าเมือง และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนัยยะแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 มาตรา 41 ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และขณะนั้นเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยกอปรกับนโยบายของนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งในขณะนั้น คณะผู้บริหาร ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครอง จึงได้เปิดขยายชั้นเรียนโดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

              ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 16 คน โดยมีนางสาววันนภา แสงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

                ปัจจุบันในปีการศึกษา 2566 ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 327 คน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล 108 คน และชั้นประถมศึกษา 219 คน พนักงานครูและบุคลากรสายงานการสอน จำนวน 18 คน บุคลากรสายงานสนับสนุนการสอน จำนวน 3 คน บุคลากรสายงานสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 2 คน โดยมีนายสิทธิพันธุ์ พานิชอิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


วิสัยทัศน์ (Vision)

ปีการศึกษา 2566 - 2570

โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

"มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา"


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

"มารยาทเด่น เน้นความเป็นผู้นำ"


สารสนเทศ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (Information and Technology)

1. สถิติข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 - 25662. จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 25663. ข้อมูลจำนวนครู - บุคลากร


รางวัลที่ภาคภูมิใจ

            1. รางวัลชนะเลิศ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 Chiangrai Lifelong Learning เชียงราย นครแห่งภูมิปัญญา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

            2. โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

            3. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง และโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ดังนี้

                       - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - 6

                    - การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1

                    - การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 -6


แชร์หน้านี้: