ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข้อมูลตำบลยางเนิ้ง

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

  • 6 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 113 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป

               เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กเล็กทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลาน จึงได้เปิดทำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ) กลุ่มอายุ 3 - 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2547 ในวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยมีหลักการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำหลักสูตรนี้ไปพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า "มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ผู้เรียนทุกคนปรารถนาที่จะเรียนและปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองดียิ่งขึ้น"

               สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เดิมได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อาคารเรียน ต่อมาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปริมาณงาน ขนาด 81 - 100 คน ตามแบบมาตรฐาน (สถ.ศพด.3) วงเงินค่าก่อสร้าง 2,474,000.-บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก่อสร้าง ณ เลขที่ 292 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ย้ายมาอยู่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง แห่งใหม่และเปิดทำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-325131 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

                  ปัจจุบันปีการศึกษา 2566 จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 1.6 - 2 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน

                มีเขตพื้นที่บริการในตำบลยางเนิ้ง จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกู่เสือ หมู่ที่ 2 บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 3 บ้านแสนหลวง หมู่ที่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ที่ 5 บ้านศรีโพธาราม หมู่ที่ 6 บ้านต้นเหียว หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดด หมู่ที่ 1, 2, 4, 8 ตำบลสารภี (บางส่วน) หมู่ที่ 5, 7 ตำบลหนองผึ้ง (บางส่วน)


วิสัยทัศน์ (Vision)

ปีการศึกษา 2566 - 2570

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นอย่างมีคุณภาพ เด็กมีพัฒนาการสมวัย


สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (Information and Technology)

1. ข้อมูลจำนวนเด็ก

2. ข้อมูลครู - บุคลากร

        นางสาวอรอนงค์ เลิศอนันต์    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

        นางอนงค์รัตน์ สารลิขิต          ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

        นางสุภิดา พรมรุกขชาติ         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

        นางสาวเกศฤดี เมืองแดง       ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

        นางพิมพ์นิภา ศรีสุวรรณ         ตำแหน่ง แม่บ้าน


รางวัลที่น่าภูมิใจ

        1. ปี 2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับอำเภอ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

        2. ปี 2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลตำบล ผ่านการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัดเชียงใหม่

        3. ปี 2548 ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

        4. ปี 2549 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

        5. ปี 2549 ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

        6. ปี 2550 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

        7. ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมศูนย์เด็กเล็ก เชียงใหม่อ่อนหวาน ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรณรงค์การลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กจังหวัดเชียงใหม่

        8. ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การผลิตสื่อการสอน เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธีในเด็กปฐมวัย ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554

        9. ปี 2555 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก โครงการ "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" จังหวัดเชียงใหม่

        10. ปี 2556 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2556

        11. ปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโครงการประกวด "งานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

        12. ปี 2557 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ - ปลอดโรค ประจำปี 2557

        13. ปี 2558 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ปลอดโรค ประจำปี 2558

        14. ปี 2559 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559

        15. ปี 2565 ได้รับรางวัล 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แชร์หน้านี้: