ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำลบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก

  • 20 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 188 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำลบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  19  เดือนธันวาคม พ.ศ.  2565

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานแผน)

5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน จำนวน 2 รายการ

(กองช่าง)

5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)

5.4 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง อื่น ๆ  (ถ้ามี)
แชร์หน้านี้: