ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

  • 27 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 74 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 2567
วันที่  27  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2567  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-----------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  25  เดือนธันวาคม พ.ศ.2566
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
5.2 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด)

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง อื่น ๆ  (ถ้ามี)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
แชร์หน้านี้: